design03_more.png

พบเบาะแสการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ กรุณาแจ้งศูนย์ไซเบอร์ ทสอ.กห. ที่อีเมล์ Cyberclean@mod.go.th โทร ๐๒ ๕๖๐ ๕๕๖๑

 

Video Streaming

 


แผนปฏิบัติการด้านไซเบอร์
เลขที่ 127 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.02-501-6660  โทรทหาร 575-5550 
สถิติผู้เข้าชม