การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

dist1-(1).jpg

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

 

1.ศูนย์ไซเบอร์ มีหน้าที่ พิจารณาเสนอความเห็น  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  กำกับดูแล  และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านไซเบอร์
นำนโยบายด้านไซเบอร์ระดับรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนภารกิจด้านไซเบอร์เพื่อความมั่นคงของประเทศ ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนหน่วยไซเบอร์ระดับปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
2.ศูนย์กิจการอวกาศ มีหน้าที่  พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านกิจการอวกาศ นำนโยบายด้านกิจการอวกาศระดับรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนภารกิจด้านกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงของประเทศ ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนด้านกิจการอวกาศระดับปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  มีผู้อำนวยการศูนย์กิจการอวกาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
3.ศูนย์ดิจิทัล มีหน้าที่ พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยงาน ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล นำนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนด้านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  และเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับปฏิบัติ  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
4.กองกลาง มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน เสนอแนะ กำกับดูแล และดำเนินการด้าน การธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การสวัสดิการ
ส่งกำลังบำรุง การพัสดุ การขนส่ง การบริการ และการรักษาความปลอดภัย โดยมีผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

5.กองแผนและวิศวกรรม มีหน้าที่  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  เสนอแนะ  และกำกับดูแลเรื่องนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และวิทยาการด้าน     เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร กิจการอวกาศ และภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อความมั่นคง โดยมีผู้อำนวยการกองแผน และวิศวกรรมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
6.สำนักงานการเงิน มีหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารการเงินราชการของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนทางราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้านายทหารการเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
7.สำนักงานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม จัดทำ บริหาร ควบคุม รวมทั้งติดตาม เร่งรัดวิเคราะห์ ประเมินผล และการรายงานงบประมาณ ตามที่ได้รับจัดสรร ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีหัวหน้าสำนักงานงบประมาณเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ