วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ


วิสัยทัศน์
มีความพร้อมในการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีทั้งปวง อันประกอบด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสาร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กิจการอวกาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2570
 

ภารกิจ
พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไป คลื่นความถี่ กิจการอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

พันธกิจ
1. พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล ไซเบอร์ คลื่นความถี่ กิจการอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความมั่นคง รวมทั้ง นโยบายด้านการฝึก การฝึกศึกษา การดูงาน การอบรม และการประชุมสัมมนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของกระทรวงกลาโหม
2. พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีดิจิทัล ไซเบอร์ คลื่นความถี่ การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และภูมิสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3. ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม
4. ดำเนินการและกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิดัล ไซเบอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนระบบการเชื่อมโยงข่ายงานข้อมูลสารสนเทศภายในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม รวมทั้งส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณารับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เทคโนโลยิดิจิทัล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางวิศวกรรม
6. ศึกษา ติดตาม และเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ สารสนเทศ การสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล ไซเบอร์ จากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ