พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ ทสอ.กห.
    พล.ท.มานพ สัมมาขันธ์ จก.ทสอ.กห. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพล โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทสอ.กห. ร่วมแสดงความยินดี 
ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕