จก.ทสอ.กห. และคณะ เดินทางไปราชการเพื่อแนะนำการใช้งานเครือข่ายระบบบริหารราชการทั่วไปของ กห.
   การเดินทางไปราชการ เพื่อแนะนำการใช้งานเครือข่ายระบบบริหารราชการทั่วไปของ กห. ณ กปช.จต. จว.จ.บ. เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โดยมี พล.ท.มานพ สัมมาขันธ์ จก.ทสอ.กห. เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง