จก.ทสอ.กห. และคณะ เดินทางไปราชการเพื่อแนะนำการใช้งานเครือข่ายระบบบริหารราชการทั่วไปของ กห.
   การเดินทางไปราชการ เพื่อแนะนำการใช้งานเครือข่ายระบบบริหารราชการทั่วไปของ กห. ณ กองกำลังบรูพา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โดยมี พล.ท.มานพ สัมมาขันธ์ จก.ทสอ.กห. เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง