พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรข้าราชการ ทสอ.กห.
    พล.ท.มานพ สัมมาขันธ์ จก.ทสอ.กห. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้แก่กำลังพล โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทสอ.กห.
ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕