รอง ปล.กห.(๑) และคณะ กรุณาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ทสอ.กห.
  พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง ปล.กห. (๑) และคณะ กรุณาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ทสอ.กห. ในวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุม ทสอ.กห. โดยมี พล.ท.มานพ สัมมาขันธ์ จก.ทสอ.กห. และคณะ ให้การต้อนรับ