โทร 0-2501-6871 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
ชื่อหน่วยงานภาษาไทย
ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ
 


 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 
          ข้อมูลพื้นฐาน
                   O1 โครงสร้างหน่วยงาน
                   O2 ข้อมูลผู้บริหาร
                   O3 อำนาจหน้าที่
                   O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
          ข่าวประชาสัมพันธ์
                   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
                   O8 Q & A
         แผนดำเนินงาน
                   O10 แผนดำเนินงานประจำปี
                        - รายงานแบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
                   O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
                        - รายงานแบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  
                   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                        - รายงานแบบจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
         การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
                   O22 ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256            
                   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2565      
                  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
         การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

------------------------